Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Tarihleri

30 Temmuz, 15:34

Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri :

22 Temmuz – 26 Temmuz 2013

 

Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kontenjanları :

2. Sınıf 3 kişi           3. Sınıf 3 kişi            4. Sınıf 3 kişi            5. Sınıf 3 kişi

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları:

1-) Başvuran öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,00 olması gerekir.

2-) 1. maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istenilen diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran öğrencilerin başvuruları, sadece başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan olması halinde değerlendirilir.

3)  Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarı yılına yatay geçiş yapılamaz.

4) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilinir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

5) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık ve uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

6) Birinci veya ikinci diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.

7) Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfı okumuş veya muaf olmak; hazırlık sınıfı okumayanların Düzce Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış  ve başvuru sırasında belgelememiş olmak gerekir.

8) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.   

9) Aynı birimin sadece bir örgün öğretim programına, varsa bununla birlikte ikinci öğretim programına da başvuru yapılabilir.

10) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki (ön lisans veya lisans diploma programları) eşdeğer diploma programları (isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları) arasında yapılabilir.

11) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi  için disiplin cezası almamış olması gerekir.

 

Kurumlar arası yatay geçişler ve bunlara ilişkin işlem ve hükümler “Düzce Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi” kapsamında yapılır.    

 

Başvuru Evrakları :

1-) Dilekçe

2-) Transkript (onaylı)

3-) Ders İçerikleri (onaylı)

4-) Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

5-) Gerekli ise; merkezi sınav sonuç belgesi, hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge, ilk yüzde ona girdiğine daire belge vb.

 

Başvuru Yeri :

Kurumlar arası yatay geçiş yapmak istenilen birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

×